Vattenförsörjning

Vattenförsörjningsprojekt på Gotland

Bergab har innehaft ett flertal uppdrag att utreda grundvattensituationen och bedöma om det finns tillräckligt med dricksvatten av god kvalitet för att försörja nya bostadsområden på Gotland. Uttagen ska kunna göras utan risk för negativa konsekvenser på vare sig befintliga brunnar eller naturmiljö. Två exempel är planerade exploateringar vid Valleviken och Furillen.


Situationen med dricksvattenförsörjning på Gotland är komplicerad. Stora delar av Gotland har vattenbrist sommartid och saltvatteninträngning i grundvattnet kan förekomma. Bedömningen av grundvattentillgången försvåras även av komplex geologi i form av Gotlands kalkstensberggrund. Gotlands kommun har därför satt upp riktlinjer för hur grundvattensituationen ska utredas inför eventuella uttag.


Uppdragen omfattar:

  • Hydrogeologisk utredning inkl. provpumpning
  • Samråd med Länsstyrelsen och kommun samt fastighetsägare
  • Framtagande av MKB och teknisk beskrivning
  • Upprättande av ansökningshandling eller anmälningshandling
  • Framtagande av förslag till villkor för verksamheten
  • Deltagande vid eventuell huvudförhandling i Mark och miljödomstolen


Bergab har stor kunskap inom såväl geologi, hydrogeologi, vattenrening och tillståndsärenden i samband med vattenverksamhet, vilket gör att vi kan erbjuda helhetslösningar för vattenförsörjningsprojekt.


Valleviken

Inför planerad bebyggelse av 24 hushåll i Valleviken på nordöstra Gotland har Bergab utfört en hydrogeologisk utredning inklusive provpumpning med fokus på bl.a. vattentillgång, vattenkvalitet och naturvärden. Bergab har även utrett alternativ vattenförsörjning i form av avsaltningsanläggning. För större grundvattenuttag i känsliga områden rekommenderas tillstånd för vattenverksamhet från Mark- och miljödomstolen. Bergab har tagit fram handlingar och deltagit i tillståndsprövningen vid Valleviken.


Furillen

Inför planerad bebyggelse av 100 hushåll på ön Furillen vid nordöstra Gotland har Bergab utfört en hydrogeologisk utredning inklusive provpumpning med fokus på bl.a. vattentillgång, vattenkvalitet och naturvärden på ön. Bergab har även utrett alternativ vattenförsörjning i form av avsaltningsanläggning. På Furillen har Bergab tillsammans med beställaren hittat en lösning på dricksvattenförsörjningen genom att använda bräddande ytvatten från en dagbrottssjö. Bergab har tagit fram underlag och upprättat en anmälan av vattenverksamhet för uttag av ytvatten. Anmälan har godkänts av länsstyrelsen.