Vatten & miljö

Att skapa en hållbar yt- och grundvattenanvändning är ett grundläggande lagkrav. För detta krävs kunskap om tillgångar och kvalitet, hur olika aktiviteter påverkar tillgångarna och vilka skyddsåtgärder som kan vidtas

Bergab arbetar med att undersöka kvalitet och kvantitet hos vattentillgångar i olika geologiska miljöer. Vi har utrustning och teknisk kompetens för de flesta typer av hydrogeologiska fältundersökningar som behöver utföras. Vattenbalansstudier och beräkning av flöden liksom grundvattenmodellering är viktiga verktyg inom utredningarna. En annan typ av uppdrag rör riskanalyser och möjliga skyddsåtgärder för vattentäkter med hänsyn till vägtrafik och olyckor som kan leda till spridning av farliga ämnen.

Hydrogeologiska och geokemiska förhållanden har stor betydelse för spridning, fastläggning och nedbrytning av mark- och vattenföroreningar. Bergab har specialistkompetens för att göra riskbedömningar, projektera skydds- och saneringsåtgärder samt genomföra miljökontroll.