Värmeverk i Värtan

Fortum har byggt ett bio-eldat kraftvärmeverk i Värtahamnen, Stockholm

År 2016 togs det nya kraftvärmeverket vid Värtaverket i drift. Anläggningen tar tillvara på energin från skogsindustrin och eldas med flis. Biobränslet omvandlas årligen till 750 GWh el och 1700 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av cirka 190 000 lägenheter. Utbyggnaden är ett stort och viktigt steg mot en klimatneutral fjärrvärmeproduktion i Stockholm.


För den nya anläggningen har cirka 1 km nya tunnlar sprängts ut och en 200 m lång pir har byggts i Värtahamnen, där bränslet ska tas emot. Projektet har omfattat ett flertal tekniskt komplicerade anläggningsarbeten eftersom den befintliga verksamheten var i drift under hela projektet.


Bergab har haft i uppdrag att vara projektledningsstöd och miljöstöd. Vi har också agerat byggledare och GK3 för berg samt utfört geologisk kartering av berget under anläggningens byggnation. Vi har även arbetat med tillståndsprövningen för den vattenverksamhet som grundvattenbortledningen från Värtaverkets undermarksanläggningar innebar. Bergab har hållit i samrådsprocessen för detta samt tagit fram handlingar till ansökan hos Mark- och Miljödomstolen så som Tekniskt beskrivning, Miljökonsekvensbeskrivning och Hydrogeologisk utredning.


Genom vårt kunnande inom geologi, hydrogeologi, bergteknik, miljö och projektledning har vi erbjudit stöd inom många områden och effektivt hanterat frågeställningar i projektet