Varbergstunneln

Bergab är en del av Trafikverkets projektledning

Utbyggnaden av järnvägen genom Varberg är en del i utbyggnaden av hela Västkustbanan mellan Göteborg och Lund. Avsikten är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel för både människor och gods.


Västkustbanan är en av de viktigaste järnvägarna i Sverige. Utbyggandet till dubbelspår har pågått i många år och idag är cirka 85 procent av Västkustbanan utbyggd. Med ett fullt utbyggt dubbelspår blir kapaciteten på banan större, och därmed kan turtätheten öka för både person- och godståg.


I och med utbyggnaden till dubbelspår ökar den tekniska standarden på hela Västkustbanan. Detta innebär att hasigheten kan höjas, vilket förkortar restiden och även ger en större tillförlitlighet.


I november 2018 gav Mark- och miljödomstolen projektet tillstånd för anläggandet och drift av tunnel och dubbelspår. Byggstarten är planerad till årsskiftet 2019/2020 och trafiköppnande under 2024.


Projektet innehåller bl.a. en ca 2,8 km lång bergtunnel under Varbergscentrum, med delvis låg bergtäckning. Samt utsprängning av ett ca 800 m långt betongtråg.