Utbyggnad av SFR

SKB driver idag ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Anläggningen behöver byggas ut för att möta framtida utrymmeskrav vid rivning av kärnkraftverk.

SFR är beläget i berg under havet utanför Stora Asphällan. Bergab har på uppdrag av SKB tagit fram underlagsutredningar för en tillståndsansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen rörande utbyggnaden. Bland annat har en hydrogeologisk utredning, teknisk beskrivning och beskrivning av alternativa utformningar tagits fram.


Bergab har bidragit med stöd i frågor rörande tillståndsprocessen samt fungerat som samordnare mellan ansökan och projekteringen. Vi har funnits med som teknikstöd inom projekteringen och tagit fram förslag till upplägg av systemhandling och gjort underlagsutredningar för projekteringen inom både geologi och hydrogeologi. I uppdraget har det även ingått en hydrogeologisk studie av inläckage till befintligt SFR och ett förslag till förbättring av flödesmätningar.


SKB lämnade i slutet av 2014 in ansökningar till Strålskyddsmyndigheten respektive Mark- och miljödomstolen. I januari 2019 meddelade Strålskyddsmyndigheten att de anser att SKB kan beviljas tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid SFR. Under hösten 2019 ska Mark- och Miljödomstolen pröva ansökan. Om ansökan beviljas uppskattas bygget att pågå i ca sex år