Syrhåla bergrum

Fyra bergrumsanläggningar för beredskapslagring av råolja

I en bergplint på södra Hisingen i Göteborg byggde Överstyrelsen för Ekonomiskt Försvar (ÖEF) under perioden 1975-1981 fyra bergrumsanläggningar för beredskapslagring av råolja. Bergrummen har en sammanlagd volym av 2,8 Mm3. Bergab medverkade under både projektering och byggskede. Efter en period med lagring tömdes bergrummen och därefter övertogs de av Göteborgs Stad 1990.

Senaste tio åren har intresset för oljelagring, och andra möjligheter att använda bergrum, återigen ökat. Bergab har på uppdrag av olika kommunala bolag arbetat med bergtekniska och hydrogeologiska utredningar och utfört fältundersökningar för att studera möjligheter och förutsättningar för användande av bergrummen. Bland annat har ridåinjektering utförts längs ett av bergrummen för att höja omgivande grundvattennivåer.