Strängnästunneln

Trafikverket har förstärkt kapaciteten på Svealandsbanan, delen Strängnäs-Härad, genom att anlägga en ny tågtunnel vid Strängnäs.

Tunneln löper parallellt med den befintliga enkelspårstunneln, för vilken Bergab deltog med geologisk konsultkompetens under byggnationen på 1990-talet.

Bergab har sedan planeringsskedet av den nya tunneln varit involverade som tekniskt sakkunniga inom tillstånd, geologi och hydrogeologi. Som underlag för projekteringen utförde Bergab en huvudinspektion av befintlig tågtunnel och en geologisk utredning av korridoren för den nya tågtunneln. Utredningen beskriver geologiska förutsättningar, möjlig byggteknik och erforderliga förstärkningsåtgärder. Den nya tågtunneln passerar befintliga undermarksanläggningar, områden med liten bergtäckning och en avfallsanläggning.


Större delen av järnvägstunneln anlades under rådande grundvattennivåer, vilket medför att inläckande grundvatten behövdes ledas bort från tunneln. Bortledande av grundvatten är tillståndspliktigt enligt miljöbalken, varför Trafikverket ansökte och erhöll tillstånd från mark- och miljödomstolen. Under tillståndsprocessen ansvarade Bergab för framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB), teknisk beskrivning och kontrollprogram för verksamheten. Under samrådsprocessen upprättade Bergab samrådsunderlag och skötte samrådsmöten. Vid framtagandet av tillståndsansökan och villkorsformuleringar arbetade Bergab som stöd till Trafikverkets jurist. Vid förhandling i mark- och miljödomstolen deltog Bergab som föredragande och teknikstöd.


Bergab ansvarade också för hydrogeologiska utredningar inför tillståndsansökan och projekteringen av verksamheten. De hydrogeologiska utredningarna innefattade bl.a. kärnborrning, kartering av borrkärnor, vattenförlustmätningar, infiltrationstest, vattenkemisk provtagning, beräkning av länshållningsbehov och framtagande av influensområde. De hydrogeologiska testerna fokuserades till passagen av befintlig avfallsanläggning för att utreda föroreningssituationen i området och eventuella miljörisker vid anläggandet av tunneln.


Byggnationen av den nya tågtunneln utfördes som totalentreprenad. Inför upphandling av entreprenör arbetade Bergab som miljöstöd till Trafikverket och följde upp kontrollprogrammet med avseende på bland annat grundvattennivåer, vattenkvalitet, luftkvalitet mm.