Solnatunnlarna

Projektering- och byggledning samt skadeutredningar vid Solnatunnlarna

Solnatunnlarna är fyra järnvägstunnlar i vilka all norrgående järnvägstrafik från Stockholm passerar. Trafiken är mycket intensiv och varierar; allt från gods till pendeltåg och Arlanda Express samt inpassering till Hagalunds bangård. Det är en extremt trafikintensiv miljö att arbeta i som ställer mycket höga krav på arbetsmiljö och säkerhet.

En av tunnlarna är byggda vid sekelskiftet, två vid 1940-1960-talen och den fjärde är byggd på 1990-talet. Tunnlarna är förstärkta med omfattande betongvalv som är av mycket dålig kvalitet pga av ålder och att de kontinuerligt är utsatta för vatten och därmed frostsprängning under vintern.


Bergab har arbetat med projekt Solnatunnlarna i flera faser och har bland annat haft i uppdrag att sköta projekterings- och byggledningen under entreprenaderna. Vi har haft personal på plats hela tiden och utfört kontroll och prövningar av entreprenörens arbete. Bergab har även varit BAS-P och BAS-U för den senaste entreprenaden.


Under 2018 har Bergab även utfört skadeutredningar och förprojektering för varje järnvägstunnel. I uppdraget ingick särskild inspektion av skadorna samt framtagande av åtgärdspaket med uppskattade mängder, tider och kostnader för kvarstående åtgärder i tunneln.