Slussen

Från trafikplats till mötesplats

Om- och nybyggnation av Slussen i Stockholm planeras av Stockholms stad. Befintliga konstruktioner som anlades på 1930-talet är utslitna. Nya Slussen kommer att omfatta anläggning av nya trafiklösningar både ovan och under jord samt anpassning av området till en mötesplats för morgondagens stockholmare. Till exempel planeras en ny bussterminal i Katarinaberget för att förenkla byten för trafikanter, ett nytt torg vid vattenbrynet, nya kajer och en helt ny slusskonstruktion för reglering av Mälaren. Projektet omfattar flera tekniskt komplicerade anläggningsmoment såsom rivningsarbeten av befintliga gamla konstruktioner samt grundläggning och schakt i mäktiga komplexa jordlagerförhållanden.


Anläggningen av Nya Slussen kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Under hösten 2013 hölls huvudförhandling i målet i Mark- och miljödomstolen. Domen överklagades dels av Stockholms stad och under hösten 2014 prövades målet av Mark- och miljööverdomstolen. Bergab har tagit fram underlag för grundvattenbortledning samt varit med som expertstöd under båda förhandlingarna.
Domen som meddelades 21 januari 2015 och överklagades. Den 20 augusti 2015 meddelade Högsta domstolen att prövningstillstånd till överklagandet parter inte beviljades. Det innebär att Stockholms stads tillstånd vunnit laga kraft.


Bergab arbetade också med uppföljning av grundvattenrelaterade arbeten under de förberedande arbeten så som ledningsomläggningar och förstärkningsåtgärder som utfördes före byggstart. Byggstarten påbörjades enligt planen 2016 och år 2025 förväntas Nya Slussen stå färdig.