Skydd av vattentäkter

Förstudier av skyddsåtgärder för vattentäkt i anslutning till väg i Nynäshamns, Gotlands och Södertäljes kommun

Bergab arbetar på uppdrag av Trafikverket med flera förstudier avseende vattenskyddsåtgärder för vägar som passerar vattentäkter. Syftet är att ta fram ett underlag som gör det möjligt att genomföra åtgärder som begränsar tillförseln av icke önskvärda trafikrelaterade ämnen via vägdagvattnet eller genom utsläpp vid vägtrafikolycka. För att ta hänsyn till osäkerheten i ingående data används Monte Carlo-simuleringar i riskberäkningarna.

Förstudien ger förslag och kostnadsuppskattning till tänkbara åtgärder för att minska riskerna för vattentäkten från ovan nämnda hot.

Uppdragen omfattar:
• Geologisk- och hydrogeologisk beskrivning
• Riskidentifiering
• Konsekvensbedömning
• Riskvärdering
• Riskreducering: Åtgärdsförslag enligt fyrstegsprincipen
• Kostnads-nyttoanalys för föreslagna åtgärder
• Samråd