Riskanalys väg 73

Riskbedömning för yt- och grundvattenförekomster längs med riksväg 73.

Bergab har på uppdrag av Trafikverket genomfört en inventering av och riskanalys för de vattenförekomster och vattenskyddsområden som angränsar till väg 73. Syftet med riskanalysen var att beskriva de hydrologiska och hydrogeologiska förutsättningarna längs väg 73, bedöma risken för yt- eller grundvattenpåverkan från väg 73, samt ta fram åtgärdsförslag för de sträckor där förhöjd risk föreligger. Riskanalysen ska utgöra underlag till en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) med avsikt att säkerställa ett gott vattenskydd.

Riskanalysen har utgått från Trafikverkets handbok för Yt- och grundvatten. Riskanalysen bygger på att bedöma parametrarna sannolikhet, värde och sårbarhet. Värdet och sårbarheten för en vattenförekomst eller vattentäkt vägs samman vilket ger en konsekvensklass. Vidare vägs given konsekvens mot sannolikheten, vilket i sin tur ger en riskklass.

Längs med väg 73 finns 13 vattenförekomster och två vattenskyddsområden som ingår i denna utredning. Av dessa 13 vattenförekomster utgör 10 ytvattenförekomster och tre grundvattenförekomster. Initialt tjugo konfliktsträckor identifierades. En konfliktsträcka är ett vägavsnitt som kan utgöra en väsentlig risk för vattenförekomster eller vattentäkter.

Det finns flera olika åtgärdsförslag för att reducera riskklassen för en konfliktsträcka. Åtgärder har valts ut baserat på respektive konfliktsträckas platsspecifika förhållanden samt kostnader. Exempel på några åtgärder är anläggande av fördammar med efterföljande markfilter, täta diken, högkapacitetsräcken, samt kantsten med dagvattenledning som kan leda bort vägdagvatten.