Olivehult

Hydrogeologisk bedömning av sand- och grustäkten i Olivehult.

NCC Industry AB har sedan lång tid bedrivit täktverksamhet inom fastigheten Olivehult i Motala kommun. Täkten har under lång tid utgjort en viktig leverantör av material för betongtillverkning i Borensberg och Linköping. För att kunna trygga den fortsatta försörjningen av sand- och grusprodukter avser nu NCC att ansöka om fortsatt täkttillstånd för uttag av sand och grus.


Bergabs uppdrag har varit att översiktligt beskriva områdets hydrologiska och hydrogeologiska förutsättningar, hur den fortsatta och utökade täktverksamheten påverkar yt- och grundvatten samt naturvärden i området samt hur den planerade verksamheten berörs av reglerna för vattenverksamhet enligt miljöbalken.