Nya tunnelbanan

Stockholm tunnelbana står inför en omfattande utbyggnad eftersom 20 km nya spår och 11 nya station ska anläggas. Det är den största satsningen på tunnelbanan i modern tid och en viktig pusselbit för hela Stockholmsregionens utveckling.

Utbyggnaden av blå linje från Akalla till Barkarby station påbörjades 2018. För gul linje från Odenplan till Arenastaden och blå linje till Nacka centrum och söderut planeras utbyggnaden starta under 2019. Tunnlar för utökning av depån i Högdalen planeras starta under 2020.  Byggtiden för tunnelbanan till Arenastaden samt Barkarby station beräknas till cirka 6 år. Byggtiden för blå linje till Nacka centrum och söderut beräknas till cirka 7–8 år. Utökning av Högdalsdepån beräknas pågå i cirka 5 år.


Bergab arbetar som beställarstöd avseende hydrogeologi samt planläggnings- och miljöfrågor inom samtliga utbyggnadsprojekt. Vårt uppdrag är och har varit att säkerställa underlaget för miljöprövning enligt Miljöbalken om bortledning av grundvatten. 


Inom Tillståndsprövning och MKB-gruppen ansvarar vi bl.a. för kontakter mot tillsynsmyndigheter, samråd samt upplägg och avgränsning av tillståndsansökningar. 


Inom Hydrogeologi arbetar vi med styrning av projekterande konsulter, framtagning av kontrollprogram för grundvatten och säkerställande av skyddsåtgärder, t.ex. infiltration. Inom respektive projekt arbetar vi dessutom med övergripande teknisk granskning av systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandlingar. 


Inom berggruppen arbetar vi med granskning av FUT:s bergkonstruktioner i geoteknisk kategori 3. Geoteknisk kategori 3 avser bergkonstruktioner där finns risk för storskalig instabilitet, påverkan på närliggande känsliga anläggningar, grundvattens- och sättningspåverkan vid markytan samt för inskränkning av tredje mans intresse.