Miljöteknisk utredning

Bergab har på uppdrag av Boliden AB utfört en miljöteknisk utredning av den nedlagda sulfidmalmsgruvan i Holmtjärn.

Gruvområdet utgörs av ett ventilationsschakt samt ett gråbergsupplag, vilka efterbehandlades på 1990-talet. Fortsatt höga metallhalter i utgående vatten från området visar att ytterligare kompletterande åtgärder krävs. Källan till förhöjda metallhalter var okänd.


Uppdraget genomfördes genom att upprätta en konceptuell hydrogeologisk modell, utgående från sonderingsborrningar och kartering av yt- och grundvattendelare. Under studien genomfördes provtagningar av yt- och grundvatten för kemisk analys. Nya och befintliga analysresultat och beräkningar av vattenflöden från olika delområden låg till grund för en kvantifiering av metalltransporter genom området. Studien kunde visa att en del av gråbergsdeponin var den huvudsakliga källan. Olika metoder för kompletterande efterbehandling och/eller vattenrening beskrevs och ett förslag till vidare hantering av frågan togs fram.