Tillståndsprövning & MKB

Gruv- och täktverksamhet samt byggnation av tunnlar, broar, dammar, kajer m.m. är oftast tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Bergab har aktivt medverkat i flera av de större tillståndsprövningar som utförts på senare år.

Bergab kan miljölagstiftningen och de prövnings- och tillståndsprocesser som man behöver navigera igenom och hantera inom olika projekt och verksamheter. Vi fungerar ofta som stöd i att lägga upp och driva hela tillståndsprocessen. Vi tar själva fram, eller fungerar som stöd i framtagande av de handlingar som krävs för tillståndsprövningarna. Detta innebär framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar, tekniska beskrivningar och andra utredningar och undersökningar som behövs för att våra beställare ska uppfylla miljöbalkens krav. En viktig aspekt är också att underlaget presenteras på ett för alla parter begripligt sätt och att man skapar en bra dialog i samrådsprocessen. Vi bygger vårt underlag på mätningar och praktiska undersökningar som gör bedömningarna svåra att ifrågasätta. Vår erfarenhet är att teoretiska skrivbordsprodukter inte fungerar i tillståndsprövningar.

Vi hjälper även våra kunder med diverse miljöjuridiska frågeställningar och spörsmål, tillsyns- och miljösamordningsfrågor, tillståndsärenden som prövas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen samt anmälnings- och dispensprövningar hos kommunerna.

En av våra största styrkor är att vi också kan byggprocessen och uppföljningsarbetet, vilket innebär att vi kan föreslå rimliga villkor för verksamheten. I tillstånds- och anmälningsprövningar finns det alltid en risk att villkoren görs onödigt stränga eller icke ändamålsenliga. Felaktiga villkor blir till en belastning under byggtiden och orsakar fördyrningar och förseningar.