Malmberget

Hydrogeologisk utredning för gruvverksamheten i Malmberget, Gällivare.

Bergab genomför på uppdrag av LKAB en hydrogeologisk utredning för gruvverksamheten i Malmberget. Syftet är att undersöka vilken total påverkan pågående underjordsbrytning av järnmalm har på yt- och grundvatten i området. Utredningen ska ligga till grund för förstärkt egenkontroll samt en framtida tillståndsprövning för den samlade gruvverksamheten. Uppdraget innefattar borrning och installation i berg och jord, hydrauliska och hydrologiska fälttester samt upprättandet av en numerisk yt- och grundvattenmodell.


Hydrauliska tester i form av flow-logger mätningar, vattenförlustmätningar och slugtester har genomförts för att uppskatta bergets vattenförande förmåga och detektera sprickzoner. Automatiska tryckloggrar har även installerats i borrhålen för att generera tidsserier för grundvattennivåer i området. Dessa kommer att analyseras för att hitta samband och hydrogeologisk kontakt. Ytvattenflöden i områdets bäckar mäts under ett hydrologiskt år med hjälp av automatiska tryckloggrar som kalibreras mot en avbördningskurva, som i sin tur tas fram med hjälp av ett flertal saltutspädningsförsök och inmätning av bäckar. Resultatet från det sammanlagda fältarbetet kommer bl.a. att ligga till grund för en avancerad numerisk yt- och grundvattenmodell över området som upprättas i samarbete med underkonsult. Slutligen kommer en bedömning av gruvans omgivningspåverkan nu och i framtiden att göras.