Kalkstenstäkt i Skövde

Hydrogeologi för planerad utökad kalkstenstäkt.

Bergab har på uppdrag av Cementa utfört hydrologiska och hydrogeologiska undersökningar inför en planerad utökning av täktverksamheten i Skövde. I uppdraget ingår även framtagande och genomförande av kontrollprogram för övervakning av grundvattennivåer och vattenföring samt nödvändiga installationer för detta. Bland annat har grundvattenrör installerats inom ett Natura 2000-område.

 

I tillståndsprocessen har påverkan på de hydrologiska och de hydrogeologiska förhållande varit av central betydelse då täktverksamheten angränsar till Natura 2000-område samt ett flertal känsliga objekt i jord och berg, såsom grävda och borrade dricksvattenbrunnar, bergvärmeanläggningar och jordvärmeanläggningar.

 

Vid förhandling i mark- och miljödomstolen deltog Bergab som föredragande och tekniskt stöd.