Infrastruktur

Infrastrukturen för väg, järnväg och kraftledningar är av central betydelse för landets utveckling. Utbyggnaden av infrastrukturen pågår i Sverige och i de flesta aktuella projekten ingår det tunnlar och berganläggningar. Bergab ingår där som en naturlig samarbetspartner

Infrastrukturen byggs för framtiden och livslängden för en tunnel ska åtminstone vara 100 år. Bergab bistår med att projektera anläggningarna så att de motsvarar de högt ställda kraven. Sedan följer vi upp att arbetet blir utfört på rätt sätt under byggtiden, eftersom vi vet att felaktigt utförande kan orsaka höga underhållskostnader. Efter att tunneln är färdigbyggd utför vi entreprenadbesiktningar. När tunneln tagits i drift ansvarar vi för att utföra underhållsbesiktningar och tar fram förslag till åtgärder för att förhindra driftstörningar. Sådana störningar kan bli kostsamma för samhället och orsakas ofta av isbildning i tunnlarna, nedfallande dräner eller sprutbetong.


Planeringsprocessen för väg och järnväg är komplicerad, sker i flera steg och styrs av flera olika lagar. Bergab har kunskap om lagar, förordningar och anvisningar från Trafikverket, vilket gör att vi frekvent anlitas som stöd till projektledare. Men vår största styrka är nog kunskapen om geologi och hur bergets egenskaper påverkar anläggningsarbetena. Våra tillämpade geologiska prognoser ger byggledare och entreprenör tillräcklig information för att kunna bygga tunnlarna så billigt och effektivt som det går utan att göra avkall på kvaliteten.