Hamnpåfart Värtan

Ny trafiklösning i Värtahamnen

Mellan Värtahamnen och Norra länken har en hamnpåfart anlagts för att inte överbelasta Norra länkens trafikplats i Värtan med långsamtgående tung trafik från hamnområdet. Hamnpåfarten ansluter till en tunnel som korsar Lidingövägen och löper vidare in Norra länken västerut.


Arbetet har delvis utförts under grundvattennivån vilket medför att grundvattnet temporärt behövdes ledas bort. Bortledande av grundvatten är tillståndspliktigt enligt miljöbalken, varför Stockholms stad ansökte och erhöll tillstånd från mark- och miljödomstolen.


Bergab har sedan projektets planeringsskede varit involverade som sakkunniga inom geologi, hydrogeologi och tillståndsfrågor. 
Under tillståndsprocessen ansvarade Bergab för framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB), teknisk beskrivning och kontrollprogram för verksamheten. Under samrådsprocessen upprättade Bergab samrådsunderlag och deltog som tekniskt stöd vid samrådsmöten.


Bergab ansvarade också för hydrogeologiska utredningar inför tillståndsansökan och projekteringen av verksamheten. 
De hydrogeologiska utredningarna innefattade provpumpning, kärnborrning, kartering av borrkärnor, vattenkemisk provtagning, beräkning av länshållningsbehov och framtagande av influensområde.


Under projekteringen av hamnpåfarten arbetade Bergab som projekteringsstöd inom hydrogeologi, geologi och tillståndsfrågor. Verksamhetens tillstånd för vattenverksamhet är förenat med villkor som ska följas och Bergab fungerade som stöd i uppföljningen av dessa.