Garnsviken

Hydrogeologisk undersökning och åtgärder vid höga grundvattennivåer vid Garnsvikens begravningsplats.

Svenska kyrkan anlade år 1989 en begravningsplats invid sjön Garnsviken. Höga grundvattennivåer på begravningsplatsen har 
orsakat problem vid gravsättning. Trots ett flertal tidigare åtgärder kvarstår problematiken. Bergab har kartlagt grundvattenförhållanden genom en hydrogeologisk undersökning.

I Bergabs uppdrag ingick fältkartering, installation av grundvattenrör på begravningsplatsen, hydrogeologiska tester och genomgång 
av anläggningsritningar samt tidigare utförda åtgärder. Undersökningen visade på en komplex hydrogeologisk situation där flera åtgärder kan behöva vidtas för att begravningsplatsen ska kunna användas fullt ut.


I samråd med församlingen, har Bergab sedan tagit fram åtgärdsförslag för att avhjälpa problemen. Dessa åtgärder måste kunna genomföras utan att skada befintliga gravar och omgivande miljö.