Grödby Inert-deponi

Hydrogeologisk studie för planerad inert-deponi

På uppdrag av NCC Industry AB har Bergab utfört en hydrogeologisk studie inför anläggande och drift av en inert-deponi i närheten av Grödby, Nynäshamns kommun. I uppdraget ingick att ge förslag på utformning av deponin, bedöma om krav på geologisk barriär föreligger och i så fall ge förslag på utformning av densamma, samt ge förslag på vattenhantering vid deponin. I uppdraget ingick även att upprätta en höjddatamodell som kan utgöra underlag för projektering av deponi, eventuell geologisk barriär och vattenhantering.


Deponins föreslagna läge angränsar och ligger delvis inom föreslagen sekundär skyddszon för en vattentäkt. Näraliggande isälvsavlagring är utpekad som grundvattenförekomst med tillhörande miljökvalitetsnormer. Vattendrag nedströms planerad deponi är utpekade som ytvattenförekomster med tillhörande miljökvalitetsnormer. Bedömningen av eventuell påverkan på yt- och grundvatten i form av vattentäkt, grundvattenförekomst och ytvattenförekomster har därför varit central i uppdraget.