Enebyberg

Hydrogeologisk utredning och miljöprövning

SL planerar att bygga en tunnel för väg- samt gång- och cykel under Roslagsbanans spår vid Enebyberg station. Vårat uppdrag inleddes med planering och styrning av arbete för installation av nya grundvattenrör samt framtagande av kontrollprogram gällande grundvattenmätningar.
Vidare installerade vi en brunn och utförde ett pumptest för att utreda huruvida den planerade verksamheten måste tillståndsprövas. Ett påverkansområde för verksamheten bedömdes och objekt som riskerade att påverkas av en grundvattensänkning identifierades.
När en tillståndsprövning visade sig nödvändig fick vi fortsatt förtroende att utföra miljöbedömningen inklusive framtagandet av samrådsunderlag, genomförande av samråd samt därefter ta fram resterande underlag för miljöprövningen så som MKB, Teknisk beskrivning och PM Hydrogeologi samt förslag till kontrollprogram för vattenverksamheten. Bergab kommer även att bistå beställaren med hydrogeologisk expertis under tillståndsprövningen.