Bergtäkt på Gotland

Skyddsåtgärder, grundvattenkontroll och geofysik för planerad bergtäkt på Gotland

Bergab har på uppdrag av Nordkalk tagit fram förslag till skyddsåtgärder och vattenhantering för den planerade kalkstenstäkten vid Bunge på norra Gotland. Som underlag för föreslagna åtgärder har en detaljerad höjddatamodell tagits fram och infiltrationstester utförts i både jord och berg. Uppdraget har även bestått av framtagande av kontrollprogram för övervakning av grundvattennivåer samt installationer av automatloggrar och övervakning av dessa.


Bergab har också genomfört geofysiska undersökningar med hjälp av georadar och resistivitet. Undersökningarna har legat till grund för projekteringen av diken för förbiledning av ytvatten samt projektering av krossgrop. De har även utgjort underlag för den hydrogeologiska konceptuella modellen för området med beskrivning av olika lagerstrukturer och deras egenskaper.


Bergabs underlag har nyttjats både i tillståndsprocessen och för projekteringen och Bergab har också deltagit med expertis vid huvudförhandlingar i domstol.


Hela området kring planerad täkt har under 2015 utpekats som Natura 2000. Detta ledde till ändrade förutsättningar då hela det planerade täktområdet hamnade inom Natura 2000 område. Till följd av detta har Mark- och miljööverdomstolen inte gett tillstånd till täkten.