Värmeverk i Värtan

Fortum bygger ett nytt bio-eldat kraftvärmeverk i Värtahamnen, Stockholm

Under år 2016 ska det nya kraftvärmeverket vid Värtaverket tas i drift. Anläggningen kommer att ta tillvara på energin från skogsindustrin och eldas med flis. Biobränslet kommer årligen att omvandlas till 750 GWh el och 1700 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av cirka 190 000 lägenheter. Utbyggnaden är ett stort och viktigt steg mot en klimatneutral fjärrvärmeproduktion i Stockholm.

 

För den nya anläggningen har cirka 1 km nya tunnlar sprängts ut och en 200 m lång pir har byggts i Värtahamnen, där bränslet ska tas emot. Projektet omfattar ett flertal tekniskt komplicerade anläggningsarbeten där den befintliga verksamheten är i drift under hela projektet.

 

Bergab har i uppdrag att vara projektledningsstöd och miljöstöd. Vi har också agerat byggledare och GK3 för berg samt utfört geologisk kartering av berget under anläggningens byggnation. För nuvarande pågår arbetet med tillståndsprövningen för den vattenverksamhet som grundvattenbortledningen från Värtaverkets undermarksanläggningar innebär. Bergab har hållit i samrådsprocessen för detta samt tagit fram handlingar till ansökan hos Mark- och Miljödomstolen så som Tekniskt beskrivning, Miljökonsekvensbeskrivning och Hydrogeologisk utredning.

 

Genom får kunnande inom geologi, hydrogeologi, bergteknik, miljö och projektledning erbjuder vi stöd inom många områden och kan effektivt hantera frågeställningar i projektet.