Varbergstunneln

Bergab är en del av Trafikverkets projektledning

Utbyggnaden av järnvägen genom Varberg är en del i utbyggnaden av hela Västkustbanan mellan Göteborg och Lund. Avsikten är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel för både människor och gods.

 

Västkustbanan är en av de viktigaste järnvägarna i Sverige. Utbyggandet till dubbelspår har pågått i många år och idag är cirka 85 procent av Västkustbanan utbyggd. Med ett fullt utbyggt dubbelspår blir kapaciteten på banan större, och därmed kan turtätheten öka för både person- och godståg.

I och med utbyggnaden till dubbelspår ökar den tekniska standarden på hela Västkustbanan. Detta innebär att hasigheten kan höjas, vilket förkortar restiden och även ger en större tillförlitlighet.

 

Just nu är projektet inne i en intensiv projekteringsfas, då Järnvägsplan och Systemhandling håller på att tas fram. Planerad byggstart under 2019 och trafiköppnande under 2024.

 

Projektet innehåller bl.a. en ca 2,8 km lång bergtunnel under Varbergscentrum, med delvis låg bergtäckning. Samt utsprängning av ett ca 800 m långt betongtråg.