Laver blir riksintresse

Sveriges geologiska undersökning (SGU) meddelade den 19 december 2014 att myndigheten har beslutat att Laver i Älvsbyns kommun, Norrbotten län, utgör ett riksintresse för mineralutvinning.

Detta för att den väldokumenterade fyndigheten består av kopparmalm av en sådan kvalitet och omfattning att den är av stor vikt för landets materialförsörjning på kort och lång sikt.

 

Bergab har genomfört en översiktlig hydrogeologisk utredning för att beskriva den yt- och grundvattenpåverkan som verksamheten kan innebära. Bergab har bland annat beräknat det totala tillflödet av vatten till det framtida dagbrottet, dels från inläckande grundvatten och dels från direkt nederbörd. Utredningen ingår som en del av ansökan om bearbetningskoncessionen som är inlämnad till Bergsstaten för Boliden Mineral AB.

 

Mer om riksintresset finns att läsa på SGUs hemsida:
http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2014/december/laver-i-alvsbyns-kommun-blir--riksintresse-/