Hamnpåfart Värtan

Ny trafiklösning i Värtahamnen

Stockholms stad har erhållit tillstånd att anlägga etapp 2 av en hamnpåfart mellan Värtahamnen och Norra länken. Hamnpåfarten byggs för att Norra länkens trafikplats i Värtan inte ska överbelastas med långsamtgående tung trafik från hamnområdet. Etapp 2 av hamnpåfarten kommer att ansluta till etapp 1, som är färdigbyggd och som för tillfället slutar i tunnel under Lidingövägen.

 

Planerade arbeten kommer delvis att utföras under rådande grundvattennivå vilket medför att grundvatten temporärt kommer att behövas ledas bort. Bortledande av grundvatten är tillståndspliktigt enligt miljöbalken, varför Stockholms stad har ansökt och erhållit tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Bergab har sedan projektets planeringsskede varit involverade som sakkunniga inom geologi, hydrogeologi och tillståndsfrågor. Under tillståndsprocessen ansvarade Bergab för framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB), teknisk beskrivning och kontrollprogram för verksamheten. Under samrådsprocessen upprättade Bergab samrådsunderlag och deltog som tekniskt stöd vid samrådsmöten.

Bergab ansvarade också för hydrogeologiska utredningar inför tillståndsansökan och projekteringen av verksamheten. De hydrogeologiska utredningarna innefattade provpumpning, kärnborrning, kartering av borrkärnor, vattenkemisk provtagning, beräkning av länshållningsbehov och framtagande av influensområde.

I den pågående projekteringen av hamnpåfarten arbetar Bergab som projekteringsstöd inom hydrogeologi, geologi och tillståndsfrågor. Verksamhetens tillstånd för vattenverksamhet är förenat med villkor som ska följas och Bergab fungerar som stöd i uppföljningen av dessa.