Garnsviken

Hydrogeologisk undersökning och åtgärder vid höga grundvattennivåer vid Garnsvikens begravningsplats.

Svenska kyrkan anlade år 1989 en begravningsplats invid sjön Garnsviken. Höga grundvattennivåer på begravningsplatsen har orsakat problem vid gravsättning. Trots ett flertal tidigare åtgärder kvarstår problematiken. Bergab kartlägger nu grundvattenförhållanden genom en hydrogeologisk undersökning.

 

I Bergabs uppdrag ingår såväl fältkartering, installation av grundvattenrör på begravningsplatsen, hydrogeologiska tester och genomgång av anläggningsritningar samt tidigare utförda åtgärder. Undersökningen visar en komplex hydrogeologisk situation där flera åtgärder behöver vidtas för att begravningsplatsen ska kunna användas fullt ut.

 

I samråd med församlingen, ska Bergab sedan ta fram åtgärdsförslag för att avhjälpa problemen. Dessa åtgärder måste kunna genomföras utan att skada befintliga gravar och omgivande miljö.