Bergtäkt på Gotland

Skyddsåtgärder, grundvattenkontroll och geofysik för planerad bergtäkt på Gotland

Bergab har på uppdrag av Nordkalk tagit fram förslag till skyddsåtgärder och vattenhantering för den planerade kalkstenstäkten vid Bunge på norra Gotland. I uppdraget ingår även framtagande och genomförande av kontrollprogram för övervakning av grundvattennivåer samt nödvändiga installationer för detta. Stora delar av området övervakas idag med hjälp av automatiska tryckloggrar. Som underlag för föreslagna årgärder har en detaljerad höjddatamodell tagits fram och infiltrationstester utförts i både jord och berg

 

Bergab har också fått i uppdrag att genomföra geofysiska undersökningar med hjälp av georadar och resistivitet. Undersökningarna ligger till grund för projekteringen av diken för förbiledning av ytvatten samt projektering av krossgrop. De tjänar också som underlag för den hydrogeologiska konceptuella modellen för området med beskrivning av olika lagerstrukturer och deras egenskaper.

 

Bergabs underlag nyttjas både i tillståndsprocessen och för projekteringen. Bergab har också deltagit med expertis vid huvudförhandlingar i domstol.